REGULAMIN KONKURSU

 

 

Regulamin konkursu „Magia Rzeczywistości”

  1. Niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Magia Rzeczywistości” (dalej jako „Konkurs”).
  2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Mosty Dłoni z siedzibą Nowe Gnatowice 18, 96-515 Teresin  (dalej jako „Organizator”).
  3. Partnerem Konkursu, działającym na zlecenie Toshiba Europe Gmbh, jest Pakaya Sp. z o.o., z siedzibą; Rejtana 17 lok. 33, 02-516 Warszawa (NIP: 521-36-09-650) (dalej jako „Partner”).

4.    Cele konkursu

4.1.  Umożliwienie pokazania przez uczestników konkursu magii rzeczywistości – niezwykłych zjawisk, które nas otaczają.
4.2.  Rozwijanie dociekliwości i popularyzacja nauki wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

5.    Zasady konkursu

5.1.  Wszystkie informacje odnośnie przebiegu konkursu, jego organizacji i wyników będą ogólnie dostępne na stronie www.laickie.pl
5.2.  Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
5.3.  W konkursie mogą brać udział uczniowie w wieku 10-15 lat (którzy na dzień 31 grudnia 2012 roku nie mieli ukończonych szesnastu lat i jednocześnie na dzień 31 grudnia 2012 roku mieli ukończone 10 lat), którzy mają zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału w Konkursie. Maksymalna liczba osób w grupie to 3. Grupa pracuje pod opieką Opiekuna Grupy.
5.4.  Opiekunem Grupy jest nauczyciel lub rodzic (opiekun prawny) przynajmniej jednego członka grupy.
5.5.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie i zgłoszenie do konkursu filmu (czas trwania filmu 5-10 minut, technika i program dowolny), przedstawiającego niezwykłość otaczającego świata w postaci ciekawych zjawisk naukowych lub przyrodniczych. Film powinien zawierać wyjaśnienie naukowe stanu przedstawionego lub postawiony problem badawczy.
5.6.  Zgłoszenia grupy do konkursu dokonuje Opiekun Grupy przez przesłanie zgłoszenia na adres konkursy@laickie.pl. Maksymalna wielkość przesyłanych plików to 25 MB.
5.7.  Zgłoszenie powinno zawierać:
5.7.1.    imiona i nazwiska Uczestników, ich adresy zamieszkania, numery telefonów, datę urodzenia każdego Uczestnika grupy,
5.7.2.    nazwę i adres szkoły, pod opieką której pracują (opcjonalnie),
5.7.3.    dane i kontakt Opiekuna Grupy.
5.8.  Zgłoszenia i filmy można przesyłać od 9 stycznia 2013. Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń do konkursu i filmów upływa dnia 31 marca 2013 roku (o godzinie 24.00).
5.9.  Wykonany film należy przesłać na adres konkursy@laickie.pl.
5.10. Filmy do konkursu zostaną zakwalifikowane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
5.11. Pisemne zastrzeżenie co do zakwalifikowania pracy do konkursu uczestnik może wnieść w terminie 3 dni od daty ogłoszenia listy zakwalifikowanych prac na adres konkursy@laickie.pl. Rozpatrywane będą wyłącznie zastrzeżenia przesłane pocztą elektroniczną. Komisja powołana przez Organizatora rozpatrzy zastrzeżenia w ciągu siedmiu dni, odpowiedź zostanie przesłana na adres zwrotny nadawcy.
5.12. Przesłane i zakwalifikowane do konkursu filmy zostaną opublikowane w serwisie YouTube.com. Wybrane filmy zostaną opublikowane na portalu laickie.pl

6.    Prawa do przesłanych materiałów

6.1. Opiekun Grupy przesyłając zgłoszenie do konkursu oświadcza, iż członkom zgłoszonej grupy przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac (filmów) konkursowych, które są przejawem ich własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz oświadcza, że uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane na korzystanie z przesłanych prac (w tym prawa na pozowanie osób i rozpowszechnianie wizerunku), o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania przez Organizatora. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, Zespół podlega dyskwalifikacji z konkursu i osoby, do niego należące zobowiązane są do niezwłocznego zwrotu przyznanych przez Organizatora nagród.
6.2.  Opiekun Grupy oświadcza, że uzyskał zgodę od opiekunów prawnych członków zgłoszonej grupy (druk w załączeniu – po zebraniu podpisów należy je dostarczyć do Organizatora nie później niż do 4 kwietnia 2013), oraz wszystkich osób występujących w przesłanych filmach na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej (zgłoszenia) przez Organizatora, jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
6.2.1. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;
6.2.2. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;
6.2.3. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
6.2.4. Wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity;
6.2.5. Nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;
6.2.6. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
6.2.7. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Opiekun Grupy i opiekunowie prawni członków zgłoszonej grupy udzielają Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu.
6.3. Opiekun Grupy i opiekunowie prawni członków zgłoszonej grupy udzielają również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. pracy konkursowej. Opiekun Grupy i opiekunowie prawni członków zgłoszonej grupy wyrażają zgodę aby przesłana praca zgłoszona za pośrednictwem Opiekuna Grupy do konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

7.    Sposób przyznawania nagród

7.1. Spośród wszystkich filmów zakwalifikowanych do konkursu wybrane zostaną trzy zwycięskie filmy.
7.1.1. Dwa filmy (pierwsze i drugie miejsce) wybierze Komisja Konkursowa.
7.1.2. W skład komisji wchodzą: prof. Magdalena Fikus (Przewodnicząca Komisji), dr Patrycja Dołowy, prof. UW Paweł Golik, dr Adam Kolondra, Jakub Piątkowski, Michał Sieradzan. Możliwe jest poszerzenie składu Komisji w sytuacji dołączenia instytucji wspierających organizację konkursu. Ostateczne zamknięcie składu Komisji nastąpi nie później niż 29 marca 2013 roku.
7.1.3. Wybór zwycięskich filmów przez Komisję Konkursową będzie przebiegał dwuetapowo.
7.1.3.1. Etap pierwszy: każdy z członków Komisji będzie dysponował pulą 10 punktów, które przydzieli najlepszym, jego zdaniem, filmom. Z tak utworzonej listy wyłonione zostanie dziesięć filmów, które przejdą do drugiego etapu.
7.1.3.2. Drugi etap: każdy z członków Komisji wybierze trzy filmy i przyzna im punkty, najlepszy (3 punkty), drugi w kolejności (2 punkty) i trzeci w kolejności (1 punkt). Wygrają filmy z największą ilością punktów zebranych w drugim etapie. Jeśli filmów o najwyższej ilości punktów będzie więcej niż dwa – Komisja przeprowadzi dodatkowe głosowanie (głosowania), aż do ograniczenia ich liczby do dwóch.
7.1.4. Jeden film zostanie wybrany przez internautów. Internauci będą mogli głosować od 4 kwietnia 2013 roku (od godziny 0.00) do 18 kwietnia 2013 roku (do godziny 24.00), na stronie www.laickie.pl. Jeśli wśród prac, na które będą głosować internauci, jakieś prace uzyskają tę samą liczbę punktów – Organizator ma prawo do rozstrzygnięcia konkursu przez Komisję. Zasady głosowania zostaną ogłoszone na stronie www.laickie.pl najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem głosowania.
7.1.4.1. Jeśli internauci wybiorą tę samą grupę, która już dostała nagrodę jury -  Nagroda Publiczności trafi do następnej w kolejności grupy.
7.2. Po opublikowaniu listy zwycięzców konkursu Organizator, niezwłocznie skontaktuje się z nagrodzonymi w celu powiadomienia ich o wygranej i ustalenia sposobu odbioru nagrody.
7.3. Lista nagrodzonych grup zostanie opublikowana na stronie www.laickie.pl 24 kwietnia 2013 roku.
7.4. Nagrody zostaną przekazane w ciągu pięciu tygodni od daty publikacji listy zwycięzców.

8.    Nagrody

8.1. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe:
8.1.1. Nagroda za I miejsce: trzy tablety Toshiba AT200-101 (po jednym dla każdego członka zwycięskiej grupy) o wartości 1499 zł brutto każdy oraz upominek w postaci książki „Magia Rzeczywistości” oraz część pieniężna nagrody w kwocie odpowiadającej około 10% wartości rzeczowej nagrody.
8.1.2. Nagroda dla szkoły wskazanej przez grupę, która zdobyła I miejsce: telewizor Toshiba LED TV 42UL863G (42”) o wartości 1599 zł brutto oraz część pieniężna nagrody w kwocie odpowiadającej około 10% wartości rzeczowej nagrody.
8.1.3. Nagroda za II miejsce: trzy kamery Full HD Toshiba CAMILEO S30  (po jednej dla każdego członka zwycięskiej grupy) o wartości 450 zł brutto każdy oraz upominek w postaci książki „Magia Rzeczywistości” oraz część pieniężna nagrody w kwocie odpowiadającej około 10% wartości rzeczowej nagrody.
8.1.4. Nagroda Publiczności: trzy kamery Full HD Toshiba CAMILEO S30  (po jednej dla każdego członka zwycięskiej grupy) o wartości 450 zł brutto każdy oraz upominek w postaci książki „Magia Rzeczywistości” oraz część pieniężna nagrody w kwocie odpowiadającej około 10% wartości rzeczowej nagrody. Dodatkowo klasa szkolna (lub klasy szkolne), której (których) uczniowie otrzymają Nagrodę Publiczności weźmie (wezmą) udział w jednodniowych warsztatach fotograficznych.
8.1.5. Pojedyncza nagroda obejmuje nagrodę rzeczową oraz część pieniężną.
8.1.6. W przypadku gdy zwycięska grupa będzie liczyła mniej niż 3 osoby prawo do nieprzyznanej nagrody przechodzi na szkołę wskazaną w zgłoszeniu danej grupy.
8.1.7. Przed wydaniem nagrody rzeczowej, pieniężna część nagród zostanie potrącona i przekazana przez Partnera jako płatnika na poczet 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego od uzyskanej nagrody, do właściwego urzędu skarbowego Partnera.
8.1.8. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik akceptuje, że pieniężna część nagród nie zostanie wydana Uczestnikowi Konkursu.
8.1.9. Nagrody rzeczowe nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe.

9.    Dane osobowe

9.1. Administratorem danych osobowych Zwycięzców Konkursu będzie Fundacja Mosty Dłoni. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane w celach związanych z ustaleniem prawa do nagrody oraz jej przyznaniem, w tym w szczególności w celach związanych z przekazaniem nagrody, sprawozdawczością podatkową i księgową związaną z Konkursem oraz w celu zamieszczenia danych jako danych Zwycięzcy Konkursu na stronie www.laickie.pl. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją Konkursu.
9.2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a podanie przez nich danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie przez Zwycięzców Konkursu danych osobowych jest niezbędne do odebrania nagrody.

10.  Reklamacje

10.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres Organizatora, z dopiskiem: „Magia Rzeczywistości – reklamacja” (decyduje data wpłynięcia do Organizatora).
10.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
10.3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
10.4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
10.5. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
10.6. Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

11.  Inne

11.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, bez podania przyczyny, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
11.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, w szczególności problemy techniczne serwisu Youtube.com

NAGRODY
PARNERZY
KOMISJA KONKURSOWA
POWRÓT DO STRONY KONKURSU

0
  

About admin

Administrator
Bookmark the permalink.

Comments are closed.