Książki polecane. Prawo

BEZSTRONNOŚĆ RELIGIJNA, ŚWIATOPOGLĄDOWA I FILOZOFICZNA WŁADZ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, pod. red. Tadeusza J. Zielińskiego, Wyd. ChAT, Warszawa 2009

Borecki Paweł, GENEZA MODELU STOSUNKÓW PAŃSTWO-KOŚCIÓŁ W KONSTYTUCJI RP, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2008

Brzozowski Wojciech, BEZSTRONNOŚĆ ŚWIATOPOGLĄDOWA WŁADZ PUBLICZNYCH W KONSTYTUCJI RP, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2011

Czohara A., Górowska B., Nadolski M., Osuchowski J., DYLEMATY WOLNOŚCI SUMIENIA I WYZNANIA W PAŃSTWACH WSPÓŁCZESNYCH, Wyd. Elipsa, Warszawa 1996

DZIESIĘĆ LAT POLSKIEGO KONKORDATU, red. Czesław Janik, Paweł Borecki, Warszawa 2009

Faski Jacek, EWOLUCJA REPUBLIKAŃSKIEJ LAICKOŚCI WE FRANCJI, „Państwo i Prawo”, nr 2/2008, s. 54-64

FRANCUSKA USTAWA Z 9 GRUDNIA 1905 ROKU O ROZDZIALE KOŚCIOŁÓW I PAŃSTWA Z PERSPEKTYWY STU LAT, red. Michał Pietrzak, Wyd. Liber, Warszawa 2007

Hess Agnieszka, PAŃSTWA A KOŚCIÓŁ. DOŚWIADCZENIA AUSTRIACKIE, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003

KOMISJA WSPÓLNA PRZEDSTAWICIELI RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I KONFE-RENCJI EPISKOPATU POLSKI W ARCHIWALIACH Z LAT 1989-2010”, wybór i opracowanie naukowe Paweł Borecki, Czesław Janik, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2011

KONKORDAT POLSKI 1993. WYBÓR MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH Z LAT 1993-1996; red. naukowa: Beata Górowska, wybór tekstów i opracowanie kalendarium: Czesław Janik, Warszawa 1997

KOŚCIOŁY I ORGANIZACJE ŚWIATOPOGLĄDOWE O NOWEJ POLSKIEJ KONSTYTUCJI. WYBÓR MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH Z LAT 1988–1997; współredakcja: Paweł Borecki, Czesław Janik (w druku: Wyd. Elipsa)

Łopatka Adam, PRAWO DO WOLNOŚCI MYŚLI, SUMIENIA I RELIGII, Wyd. Scholar, Warszawa 1995

Małajny R. M., „MUR SEPARACJI” – PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, Katowice 1992

NEUTRALNOŚĆ ŚWIATOPOGLĄDOWA PAŃSTWA, red. E. Nowicka-Włodarczyk, Kraków 1998

Osiatyński Wiktor, PRAWA CZŁOWIEKA I ICH GRANICE, Wyd. Znak, Kraków 2011; tenże: Rzeczpospolita obywateli, Warszawa 2004

Osuchowski Janusz, STOSUNKI WYZNANIOWE W POLSCE NA TLE TRANSFORMACJI USTROJOWEJ, Wyd. Elipsa, Warszawa 1996

Pietrzak Michał, DEMOKRATYCZNE, ŚWIECKIE PAŃSTWO PRAWNE, Wyd. Liber, Warszawa 1999; tenże: Prawo wyznaniowe, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2010

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ A STOSUNKI WYZNANIOWE, pod red. Czesława Janika, Toruń 2005

Potz Maciej, GRANICE WOLNOŚCI RELIGIJNEJ. KWESTIE WOLNOŚCI SUMIENIA I WYZNANIA ORAZ STOSUNKU PAŃSTWA DO RELIGII W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, Wrocław 2008

PRAWO I RELIGIA, tom 1, pod red. Tadeusza J. Zielińskiego, Warszawa 2007

PRAWO WEWNĘTRZNE NIERZYMSKOKATOLICKICH ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH W POLSCE – WYBÓR AKTÓW PRAWNYCH, Wybór i oprac. naukowe Paweł Borecki, Czesław Janik (w druku: Wyd. Wolters Kluwer)

PRO BONO REIPUBLICAE. Księga jubileuszowa Profesora Michała Pietrzaka, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2009

PRZESTRZEŃ POLITYKI I SPRAW WYZNANIOWYCH. SZKICE DEDYKOWANE PROFESOROWI JANUSZOWI OSUCHOWSKIEMU Z OKAZJI 75-LECIA URODZIN, pod red. Beaty Górowskiej, Warszawa 2004

STANOSZ BARBARA, W CIENIU KOŚCIOŁA CZYLI DEMOKRACJA PO POLSKU, Wyd. IW. Książka i Prasa, Warszawa 2004;

Warchałowski Krzysztof, PRAWO DO WOLNOŚCI MYŚLI, SUMIENIA I RELIGII W EUROPEJSKIEJ KONWENCJI PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI, Wyd. Tow. Nauk. KUL, Lublin 2004

Winiarczyk-Kossakowska Małgorzata, USTAWY III RZECZYPOSPOLITEJ O STOSUNKU PAŃSTWA DO KOŚCIOŁÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH, Wyd. Elipsa, Warszawa 2004

WOLNOŚĆ MYŚLI, SUMIENIA I WYZNANIA. PORADNIK PRAWNY, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2004

Zieliński Tadeusz J., PAŃSTWO WOBEC RELIGII W SZKOLE PUBLICZNEJ WEDŁUG ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO USA, Warszawa 2007.

0
  

About admin

Administrator
Bookmark the permalink.

Comments are closed.