Fundacja…

Fundacja to organizacja pozarządowa, tworzona dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, posiadająca majątek przeznaczony na realizację tych celów.

Organizacja może realizować dowolne cele społeczne lub gospodarcze, warunkiem jest aby miały charakter publiczny. Nie powinna być tworzona w celu zaspokojenia prywatnego dobra fundatora lub jakiejkolwiek innej osoby, lecz dobra ogólnego. Cel powinien być niedochodowy.

Fundację ustanawia w oświadczeniu woli złożonym przed notariuszem (lub w testamencie) – fundator. Osobowość prawną organizacja uzyskuje z chwilą wpisania do KRS.

Należy zdecydować, czy fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą.
Nie jest sprecyzowane, jaką kwotę powinien stanowić fundusz założycielski fundacji, która nie chce prowadzić działalności gospodarczej. Przyjęło się, że minimalna jego wysokość wynosi między 500 a 1000 PLN. Ważne – jeśli przy wpisie do KRS, przyjmiecie, że działalność gospodarcza nie będzie prowadzona – możecie wystąpić o zwolnienie z opłaty za wpis (250 PLN).

Odpowiedzialność za majątek fundacji i realizację celów statutowych, przejmuje po zarejestrowaniu fundacji, zarząd.

Jak założyć fundację – poradnik ngo.pl

0
  

About admin

Administrator
Bookmark the permalink.

Comments are closed.