Dogmat o katolickiej większości

swiecka polska logo małe

Tekst ze strony Świecka Polska interesująco pokazuje sposób przedstawiania danych liczbowych dotyczących religijności Polaków. Autor zaprezentował go podczas tegorocznego Zlotu Ateistów i laickie uznało, że może się okazać ciekawy dla naszych Czytelników…

Insty­tut Sta­ty­styki Kościoła Kato­lic­kiego podał w komu­ni­ka­cie z 10 lipca 2014 roku dane doty­czące prak­tyk reli­gij­nych Pola­ków za rok 2013. Skła­dają się na to wskaź­niki domi­ni­can­tes (obec­nych na nie­dziel­nej mszy świę­tej) — 39,1% i com­mu­ni­can­tes (przy­stę­pu­ją­cych do komu­nii) – 16,3%.

Jak zawsze przy pre­zen­ta­cji tych danych ISKK unika poda­wa­nia liczb bez­względ­nych, poda­jąc jedy­nie gotowe wskaź­niki. Zapewne także zupeł­nie przy­pad­kiem nie obja­śnia w komu­ni­ka­cie ich wła­ści­wego zna­cze­nia. Drogę do prawdy — jaki odse­tek ogółu Pola­ków uczęsz­cza do kościoła — zna­leźć można w zakładce opi­su­ją­cej meto­do­lo­gię licze­nia. Oka­zuje się, że wskaź­niki przed­sta­wiają odse­tek z liczby zobo­wią­za­nych do wyko­ny­wa­nia tych prak­tyk, któ­rzy sta­no­wią 82% ochrzczo­nych. Zda­niem ISKK 18% (stały wskaź­nik przyj­mo­wany dla wszyst­kich para­fii od lat) z racji wieku, bądź stanu zdro­wia takiego obo­wiązku nie ma (dzieci do siód­mego roku życia, inwa­li­dzi, cho­rzy i osoby star­sze). Nie ulega wąt­pli­wo­ści, że wśród obec­nych na nie­dziel­nej mszy (liczo­nych metodą obser­wa­cji bez­po­śred­niej przez ok. 10.000 rach­mi­strzów w całej Pol­sce) jest sporo osób, które obo­wiązku uczest­nic­twa nie mają, jed­nak przy­rów­na­nie ogól­nej liczby obec­nych do 82% ochrzczo­nych pozwala na poka­za­nie ład­niej­szych wskaź­ni­ków. Lepiej wygląda 39,1% niż 32,1% (tak nale­ża­łoby podać w odnie­sie­niu do liczby ochrzczo­nych), zwłasz­cza gdy brak komen­ta­rza spra­wiać może wra­że­nie, że ok. 40% Pola­ków uczęsz­cza co nie­dzielę do kościoła.

Docie­kliwi potra­fią łatwo spraw­dzić, że w rze­czy­wi­sto­ści to nie­wiele ponad jedna czwarta – dokład­nie 27,8%. Rocz­nik GUS za rok 2013 podaje liczbę lud­no­ści Pol­ski – 38.533.000 (strona 194) oraz dokładną liczbę ochrzczo­nych – 33.384.936 (strona 219), co w połą­cze­niu ze wskaź­ni­kami ISKK pozwala na doko­na­nie pro­stego wyli­cze­nia: 33384936 ∙ 0,82 ∙ 0,391 ÷ 38533000 = 0,278. Bar­dziej docie­kliwi potra­fią także sze­rzej prze­ana­li­zo­wać i poka­zać mani­pu­la­cje ISKK — GUS na prze­strzeni ostat­nich lat, słu­żące popra­wie wize­runku „kato­lic­kiej Pol­ski”. Prze­nie­sie­nie „nie­dzieli obli­cze­nio­wej” z listo­pada na paź­dzier­nik w 2009 roku pozwo­liło nawet (efekt „mie­siąca maryj­nego” i zbli­ża­ją­cego się Święta Zmar­łych?) zaha­mo­wać (na 1 rok!) wyraź­nie spad­kową ten­den­cję. Docie­kli­wych jed­nak jest nie­wielu, a odpo­wied­nio pre­zen­to­wane sta­ty­styki pozwa­lają budo­wać i utrwa­lać pożą­dany obraz.

Warto pod­kre­ślić, że dane ISKK docie­rają do świa­do­mo­ści prze­cięt­nego odbiorcy za pośred­nic­twem mediów, te zaś, prze­ka­zu­jąc infor­ma­cję ISKK podają, że „40% Pola­ków cho­dzi do kościoła”. Mani­pu­la­cja przy­nosi ocze­ki­wany sku­tek w świa­do­mo­ści spo­łecz­nej – prze­ko­na­nie o znacz­nie więk­szym, od fak­tycz­nego, popar­ciu spo­łecz­nym dla Kościoła w Pol­sce. Pozwala to nadal bez­kar­nie i bez­kry­tycz­nie powie­lać i utrwa­lać mit „kato­lic­kiej więk­szo­ści”, która zgod­nie z regu­łami demo­kra­cji ma prawo narzu­cać ogó­łowi swoją wolę.

Sta­ty­styczne kłam­stwo pozwo­liło znie­wo­lić III RP Kon­kor­da­tem, wsparło wpro­wa­dze­nie reli­gii do szkół, a póź­niej jej finan­so­wa­nie przez ogół oby­wa­teli oraz kolejne kroki, któ­rymi doga­dzano „kato­lic­kiej więk­szo­ści”, sza­fu­jąc publicz­nym gro­szem na zachcianki kleru i budowę kolej­nych dowo­dów wdzięcz­no­ści za odzy­skaną „nie­pod­le­głość”. Skoro kolejny „santo sub­ito” – Fran­ci­szek, zwięk­szył zakres auto­no­mii Pol­ski poprzez usta­no­wie­nie namiest­ni­kiem Polaka (Woj­cie­cha), należy ocze­ki­wać kolej­nych „dowo­dów wdzięcz­no­ści” do sfinansowania?

Na mar­gi­ne­sie, żeby nie zapo­mnieć o zna­czą­cej roli pań­stwa w kre­owa­niu wize­runku kato­lic­kiej Pol­ski, wypada pod­kre­ślić twór­czy wkład GUS–u. Obok poda­wa­nej liczby ochrzczo­nych (dokładna liczba prze­ka­zy­wana przez ISKK) GUS każ­do­ra­zowo zamiesz­cza w tabeli infor­ma­cję pro­cen­tową. Nie ina­czej jest w rocz­niku za rok 2013, gdzie obok przy­to­czo­nej wyżej liczby ochrzczo­nych wid­nieje infor­ma­cja, że sta­nowi to 95,0% ogółu lud­no­ści Pol­ski (strona 221). Albo kal­ku­la­tor mam zepsuty, podob­nie jak przy ana­li­zo­wa­niu pre­zen­ta­cji za wcze­śniej­sze lata (poka­zuje 86,7%), albo sta­ty­stycy w ramach zacie­śnia­nia współ­pracy wyrę­czyli kilku księży i „ochrzcili” nie­mal 3.200.000 Pola­ków, ot tak, pomię­dzy kolej­nymi kolum­nami tabeli. Kto odda kasę, jeśli się Kościół upo­mni (przy­kła­dowo 300 zł za każdy chrzest daje bli­sko 1 mld zł)? Zapewne, jak zawsze sfi­nan­sują to ci, któ­rzy port­fe­lami tylko należą do Kościoła. Od tej formy przy­na­leż­no­ści odciąć im się nie pozwoli nie­zmien­nie świec­kie i neu­tralne świa­to­po­glą­dowo pań­stwo, które oczy­wi­ście żad­nej wagi nie przy­wią­zuje do tego czy kato­li­ków jest jedna czwarta, czy pra­wie 100%. Wia­domo, że prawdy obja­wione (dogmaty) nie pod­le­gają wery­fi­ka­cji. Zwłasz­cza sta­ty­stycz­nej. Na tej zasa­dzie w kraju o „chrze­ści­jań­skich korze­niach” twier­dze­nie, że jedna czwarta to więk­szość jest nadal prawdą niepodważalną.

P. S. W tek­ście, napi­sa­nym w lipcu br., posłu­ży­łem się danymi (liczba ochrzczo­nych, lud­ność Pol­ski) za rok 2012. Nie zna­la­złem wów­czas aktu­al­niej­szych. Uży­cie ich do „ure­al­nie­nia” wskaź­nika ISKK, pre­zen­tu­ją­cego wyniki licze­nia obec­no­ści wier­nych w kościo­łach jesie­nią 2013 roku, nieco zawyża jego war­tość (27,8%). Rafał Masz­kow­ski, pod­cho­dząc pro­fe­sjo­nal­nie do pro­blemu (wszyst­kie dane doty­czyły tego samego roku), wyli­czył wskaź­nik obec­no­ści Pola­ków w kościele za rok 2012 na pozio­mie 27,5%. Istotą przed­sta­wio­nego pro­blemu nie są jed­nak ułam­kowe róż­nice (efekt mojej meto­do­lo­gicz­nej nie­ści­sło­ści), lecz prze­paść pomię­dzy odset­kiem kato­li­ków domnie­ma­nych (95%) i fak­tycz­nych (ok. 27%).

Zbigniew Szetela. Współredaktor strony świeckapolska.pl

1
  

About admin

Administrator
Bookmark the permalink.

Comments are closed.